Forskning på embryon

Abortfrågan diskuteras relativt ofta, men vad som inte får lika mycket uppmärksamhet, men är en lika viktig fråga, är den forskning som bedrivs på embryon i Sverige.

Embryon används framför allt inom stamcellsforskningen. Under de första dagarna efter befruktningen består den nya människan av så kallade totipotenta stamceller, d.v.s. celler som kan utvecklas till vilka andra celler som helst. Efter den första veckan börjar cellerna specialisera sig och så småningom forma organen. Med hjälp av dessa stamceller hoppas forskare kunna bota svåra sjukdomar (i många fall är dock forskningen främst experimentell). Födda människor har också stamceller, främst i benmärgen, men dessa kan bara utvecklas till vissa typer av celler (som blodceller), men inte alla och därför är embryonala stamceller mer eftertraktade. Man har också forskat på embryon för att framställa vaccin och för en del andra ändamål. Embryona är ofta ”överblivna” från provrörsbefruktningar. Gemensamt för denna forskning är att de leder till att embryot dör. I Sverige är det tillåtet att forska på nyblivna människor i upp till 14 dagar efter befruktningen, därefter måste de förstöras.

Vi vet att varje människas liv började vid befruktningen, det är ett naturvetenskapligt faktum. Enligt den katolska tron så är alla människor skapade till Guds avbild och har en själ från allra första början. Med detta i åtanke blir det uppenbart att sådan forskning som dödar embryon aldrig kan accepteras, oavsett hur goda intentionerna är. Vetenskapen måste alltid stå i människornas tjänst, men här används människor istället som medel för att uppnå ett mål. Jag tycker att man ska vara försiktig med att jämföra saker med nazismen, men det här är faktiskt jämförbart med de hemska medicinska försök som utfördes av läkare i koncentrationslägren. Man saknar fullständigt respekt för embryots människovärde, hans eller hennes liv spelar ingen som helst roll. På sätt och vis kan detta kännas värre än abort, eftersom embryot inte bara dödas utan innan sin död utnyttjas och degraderas till ett försöksdjur. Allt detta sker dessutom på medicinforskares och läkares initiativ, de som är förpliktigade till att rädda människoliv.

Jesus säger i Matt 25:40: ”allt vad ni har gjort för dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. Dessa ofödda är verkligen bland de minsta i vårt samhälle, och därför är det viktigt att stå upp för dem, i synnerhet när ingen annan gör det. För Gud är varje människa oändligt värdefull i sig själv och alla har en unik kallelse i livet. Däremot så är ingen människa menad att sluta sina dagar som ett försöksobjekt i ett laboratorium.

- Märta Johansson