Att vara religiös minskar risken för självmord, framförallt bland katoliker enligt ny studie


I USA har man sett en drastisk ökning av självmord bland kvinnor, som enligt den amerikanska myndigheten "Centers for Disease Control and Prevention" har ökat med hela 80% sedan år 1999.

Mot en dyster bakgrund av stigande självmordstal bland amerikanska kvinnor har ny forskning upptäckt en avvikande grupp: praktiserande katoliker tycks gå emot den nationella trenden av förtvivlan och självskadebeteenden.

I studien som publicerades i JAMA Psychiatry följde man 89 708 kvinnor mellan åren 1996 - 2010. Forskarna jämförde kvinnor som aldrig deltog i gudstjänst/mässa med kristna kvinnor som deltog i någon gudstjänst/mässa en gång i veckan eller oftare och fann att man i den senare gruppen var hela fem gånger mindre benägen att begå självmord.

Kvinnornas kyrkobesök var inte den enda avgörande faktorn utan vilken kyrka de tillhörde hade också relevans. Protestantiska kvinnor som deltog i gudtjänst en gång i veckan var långt mindre benägna att ta sina egna liv än de kvinnor som sällan eller aldrig deltagit i gudstjänster. Men dessa samma protestantiska kvinnor hade fortfarande sju gånger högre risk att dö av suicid än sina katolska systrar.

Bland särskilt fromma katolska kvinnor (närmare bestämd 6999 kvinnor) som satt i bänkarna mer än en gång i veckan skedde inte ett enda självmord.

Den självmordsförebyggande effekt religion har är inte en enkel fråga som kan reduceras till gruppidentitet menar studieförfattarna. Det räckte inte med att betrakta sig själv som ex. katolik för att få den skyddande effekten. Personer som identifierade sig som katoliker men som aldrig deltog i mässan begick självmord i nästan lika hög grad som kvinnor som inte var troende.

Författarna drar slutsatsen att kyrklig närvaro ger "en form av meningsfull social delaktighet" som skyddar kvinnor mot ensamhet och isolering - två faktorer som är starkt förknippade med depression och självmord. "Religion och andlighet kan vara en underskattad resurs som psykiatriker och kliniker kan utforska med sina patienter, när det så är lämpligt", skrev forskargruppen.

Katolska kyrkan lär att självmord är en synd mot kärleken till sig själv, ens familj och kärleken till Gud:
Självmord strider mot den mänskliga varelsens böjelse att bevara och föra vidare sitt liv. Det står i allvarlig motsättning till den rätta kärleken till sig själv. Det skadar likaså kärleken till nästan eftersom det på ett orättmätigt sätt bryter solidaritetsbanden med familjen, den nationella och den mänskliga gemenskapen som vi alltid förblir bundna till. Självmord står i motsättning till kärleken till den levande Guden. - Katolska kyrkans katekes 2281
Samtidigt säger kyrkan:
Man skall inte ge upp hoppet om evig frälsning för sådana människor som har tagit sitt liv. Gud kan på vägar som endast han känner till ge dem tillfälle till ånger som ger dem frälsning. Kyrkan ber för dem som har berövat sig själva livet. - Katolska kyrkans katekes 2283
Tidigare har vissa hävdat att de låga suicidantalen bland katoliker kan bero på att släktingar underrapporterar självmord pga. rädsla för stigmatisering. Författarna menar dock att om detta påståendet vore sant måste underrapportering bland katoliker ske på en massiv skala för att det ens ska kunna minska den markanta skillnaden mellan mässbesökande katoliker och deras icke- religiösa kamrater, något som de betraktar inte vara särskilt troligt.