* Underordna er varandra i vördnad för Kristus. - Ef 5:21

* Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, - Ef 5:25-28


* En driftig hustru är sin mans krona - Ords 12:4


* Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. - Mark 3:25


* Lev efter din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning. Bär dem alltid vid ditt hjärta och bind dem kring din hals. Då skall de leda dig när du går, vaka över dig när du sover och tala till dig när du vaknar. - Ords 6:20- 22


* Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott. - 1 Tim 5:8


* Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. - Matt 12:25


* Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. - Ef 6:1-4


* Den som finner en hustru finner lycka, han har vunnit Herrens behag. - Ords 18:22


* Tre ting fyller mig med välbehag, att se dem gläder både Herren och människorna: sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar och att man och hustru lever väl tillsammans. - Syr 25:1
Häromdagen hade jag, en minst sagt underlig dröm. Jag drömde att jag gick runt på en snöbelagd gata där vindens iskalla fläkt var rent ut sagt obarmhärtig. Med mig hade jag 5 små barn i åldrarna 2-6 år. Deras ursprung var från mellanöstern och de var av muslimsk religion. De hade inte tillräckligt med varma kläder utan såg ut som de nuvarande flyktingbarnen som vi ser på våra sociala medier. Jag lämnade dem på en trottoar och gick hem till värmen hos min mamma och mina syskon.
Jag kände på mig att min mamma hade en relation till dem och när jag frågade henne sa hon att de var hennes barn. Jag fick helt plötsligt dåligt samvete och frågade varför hon inte tog hand om dem? Hon började fråga mig "varför tar du inte hand om mina barn? Varför lämnade du mina barn ute i kylan? Mina barn svälter och fryser. Hjälp mina barn."

Jag vaknade därefter helt plötsligt från sömnen och kände på mig att det inte var min biologiska mamma i drömmen, utan vår moder Maria. Det var inte bara en känsla utan mer av en vetskap att det hela hade en andlig betydelse. Jag visste direkt vad drömmen betydde, att vår moder ber mig hjälpa hennes svältande, frusna barn. Hennes hjärta går i tusen bitar av att se dem i det här tillståndet. Oavsett religion och etnicitet så betraktas alla människor som Guds barn. Vi är alla syskon med en gemensam Fader och vi måste alla hjälpa varandra.

- Mirjam
Vatikanen studerar nu fallet med en brasiliansk man som helt oförklarligt har botats från cerebral abscess (hjärnböld), vilket skulle kunna vara det mirakel som leder till att saliga Moder Teresa av Calcutta kan kanoniseras, det vill säga helgonförklaras (hon saligförklarades 2003). Påven Franciskus har tidigare uttryckt en önskan om att kunna kanonisera Moder Teresa under det Barmhärtighetens år som han har utlyst med start den 8 december, högtidsdagen för Jungfru Marias obefläckade avlelse, som ett ”tecken på barmhärtighet för världen” i tjänst för de fattiga.
Fader Caetano Rizzi, som arbetar vid Vatikanens kongregation för helgonförklaringar, sade till den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA att påven ”vill saligförklara och helgonförklara män och kvinnor som varit vittnen för barmhärtighet i världen under detta kommande år, och Moder Teresa är en speciell förebild, därför har hennes process en särskild angelägenhetsgrad.”
Det möjliga mirakel som skulle kunna leda till Moder Teresas helgonförklaring (ytterligare ett konstaterat mirakel som kan kopplas till den saliges/saligas förbön krävs för att kunna gå vidare till en helgonförklaring, vilken innebär att helgonet kan åkallas i kyrkans liturgi i hela världen – övers. anm.) inträffade 2008. En man från Santos i Brasilien, vars identitet inte har röjts med hänsyn till den diskretion som den avslutande undersökningen kräver, botades oväntat och oförklarligt från åtta abscesser (bölder) i hjärnan, vilka egentligen krävde en operation.
I en brasiliansk tidning förklarade fader Elmiram Ferreira att han varit själavårdare för mannens familj under denna tid: ”Jag såg smärtan och lidandet hos dem alla eftersom han just hade inlett en ny fas i livet genom sitt giftermål, och sjukdomen försenade många av förhoppningarna och planerna. Jag hade en stor tillit till den stora Moder Teresa och jag firade alltid mässa i Moder Teresa-systrarnas kommunitet. Sättet på vilket Moder Teresa mötte smärta och lidande underlättade för mig att förstå denna familjs lidande.”
Prästen gav familjen en bön för att be om förböner från den saliga Moder Teresa och sade till dem att be oupphörligen. ”Moder Teresa blev deras tröst och styrka under denna långa tid och när mannens fullständiga tillfrisknande hade verifierats utan att läkarna på något sätt kunde förklara det, förstod jag att hon hade varit inblandad. Samma läkare som haft huvudansvar för mannen i Santos var också ansvarig för påven Franciskus hälsa under Världsungdomsdagen i Brasilien 2013 och berättade då för påven om fallet. Hans helighet uttryckte en önskan att få studera det hela närmare och som en följd började ansvariga för fallet komma från Rom till Santos.”
Så sent som i juli besökte en grupp experter från Vatikanen Santos, däribland fader Caetano Rizzi. I sin intervju med CNA sade fader Rizzi: ”Jag mötte Moder Teresa 1980 eller 1981 när jag deltog i en konferens i Anhembi utanför Sao Paulo i Brasilien om livets värdighet och Moder Teresa försvarade livet från konceptionen till den naturliga döden. För mig var hon ett ’levande helgon’”.
I maj sade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, att ”det finns inget officiellt datum för helgonförklaringen men jag kan säga att kongregationen studerar detta fall.” Det påstådda miraklet måste undersökas av olika läkare och sedan av ett teologiskt råd. Efter ett godkännande i dessa instanser väntar ett slutligt avgörande av påven. Enligt kalendern för Barmhärtighetens år firas den 4 september 2016 som ett ”jubileum för arbetare och volontärer i barmhärtighetens tjänst” och dagen infaller bara en dag före festdagen för den saliga Moder Teresa.


Kristus Konungens kyrka i Göteborg vann den 8 september det prestigefyllda Svenska ljuspriset. Priset är en årlig tävling som vill lyfta fram den absolut högst nivån av ljusplanering och ljusdesign i Sverige, Priset delades för första gången, under prisets 23-åriga historia, mellan två kandidater, där Kristus Konungen delade första platsen med LUX i Lunds Universitet. Priset delades ut i Berns salonger i Stockholm.

Juryns motivering för varför Kristus Konungens kyrka vann löd:
” Ett varmt innerligt ljus återspeglar verksamheten, som har tolkats på ett finstämt och mycket lyhört sätt. Känsligheten för miljön och beställarens tankar blir uppenbar för besökaren. Betydelsefulla detaljer och symboler har fångats med skärpa och träffsäkerhet. Montaget är så skickligt genomfört att endast ljusets funktion kvarstår.”
Vi på Confessiones redaktion kan bara gratulera Kristus Konungens församling för priset samt det lyft för kyrkorummet som den nya ljussättningen har inneburit.

Läs mer här >>

Världen vi lever i är det fullt av brus, alla skyndar någonstans och få, om någon alls stannar upp och ser upp till det som finns ovanför dem. Ständigt vill vi göra saker, men tar inte en stund för att samla oss i vårt inre, för att ösa vatten ur Frälsningens källor. Inom varje människa bor den Treenige Guden, genom att Han har skapat oss och uppehåller oss i vår existens. Därför är det viktigt att vi stannar i vår aktivitet och ser på Honom som älskar oss så.

Genom den tysta bönen får vi tillfälle att komma ur vårt jäkt och samla oss i vårt inre, där de Gudomliga Tre har sin boning. Denna aktivitet är inte enbart för ordensfolk, utan för hela Guds folk, som genom dopet fått den Universella kallelsen till Helighet. Och vad är egentligen helighet, om inte föreningen med Gud, att bli upptagen i den Heliga Treenighetens sköte, i dess kärleksfulla famn. Gud har i sin skapelse skapat allt till sig, för att uppta sin skapelse i sin kärlek. Men genom syndafallet har människan avskärmat sig ur denna gemenskap. I Sonens död på korset och Hans Uppståndelse från de döda har denna relation blivit ännu en gång aktuell. Gud inbjuder oss att ta den tomma platsen på bordet, som visas i Rubljovs Treenighets ikon.

För ordensfolk är den tysta bönen ett måste, för enbart genom bön kan deras apostolat bli autentisk. För de för inte sig själva ut i sina arbeten, utan deras Herre Kristus Jesus, som de söker i sitt inre i stilla kontemplation, meditativ läsning av skriften, eller begrundande av Trons mysterier. Bönen för oss till Gud, även om man inte känner något, är faktumet av att ha stått inför Herrens ansikte att något ändras i oss, vi konfigureras till Hans avbild, och blir mer det vi är kallade att vara: en alter-Christus. Vilken ordensbroder eller ordenssyster kan vittna om att det aldrig blir bra, när de inte ber. För de blev tillsatta av Kyrkan att uppehålla Kyrkans dagliga bön, Tidegärden, och denna bön bör rumineras i tystnad för att så bära frukt.

Lekmännen bör också reservera tid under dagen för denna hjärta till hjärta med deras Skapare. För
genom detta möte med Honom som Är, blir de mera Kristuslika och bär Honom ständigt i sina hjärtan, och kan föra Honom i sina vardagliga liv. Ofta är det ställen som präster och Gudsvigda inte kan komma åt, som på arbetsplatsen eller på det offentliga forumet, i en värld där religionen knuffas undan till den privata sfären. Lekmännen kan föra Kristus också där, om inte genom deras ord, så genom deras handlingar. De ger Kristus till de som de arbetar för, till deras kollegor, ja för alla dem de möter under sin vardag, eftersom de ger vad de har fått i deras bön.

Den tysta bönen är en viktig del av det kristna livet, för att citera en stor författare i nutida Sverige: ”Det äkta djupa livet tar gestalt i tystnaden, framför allt Guds liv i oss… så snart Han börjar verka i en människa skapar Han Tystnad i henne.” Så säger broder Wilfrid av Kristus Konungen (Stinissen) OCD (+2013). Låt oss därför ta emot denna tystnad som Gud skapar i oss, och låt oss begrunda Honom, Han som har älskat oss ända upp på Korsets stam, låt oss se på Honom vars Hjärta vi genomborrat.

- Henry