"En kristen som vill ha både himlen och världen haltar på båda benen""Det är sorgligt att se kristna som vill följa både Jesus och det världsliga." Det sa påven Franciskus på tisdagen när han predikade under sin mässa i Sanka Martas kapell. Denna morgonen underströk påven att ”att vara kristen är at göra radikala val – man kan inte vara kristen till hälften, man kan inte ”få både himmel och jord".

Petrus frågar Jesus vad lärjungarna får i gengäld, om de följer honom, en fråga som ställs efter det att Herren har sagt till den unge rike mannen att sälja alla sina ägodelar och ge till de fattiga. Påven utgick från denna fråga när han sa:

”En kristen kan inte ha både himlen och jorden, han får inte vara fäst vid ägodelar.” Påven konstaterade omedelbart att Jesu svar är inte vad lärjungarna förväntade sig, när han lovar dem himmelriket snarare än rikedomar – himmelriket men ”även förföljelse, och korset":

"Så när en kristen är fäst vid sina ägodelar, är det inte imponerande, för han visar att han vill ha både och – både himlen och jorden. Jesu ord bekräftar förföljelsen och korset. Detta är att förneka sig själv, att lida korset varje dag ... Lärjungarna hade denna frestelse, att följa Jesus för egen vinning.

Det fanns ett världsligt intresse i att följa Jesus.
Men påven Franciskus noterade att sedan ”renades lärjungarnas hjärtan vid Pingsten. Att frivilligt och oförbehållsam följa Kristus är att besvara hans oförbehållsamma gåva, kärlek och frälsning. Men när du både vill följa Jesus och världen, både med fattigdom och med den rikedom är det att vara kristen till hälften, med den andra hälften som söker materiell vinning. Det tillhör "den världsliga andan”, varnade påven Franciskus.

Påven citerade profeten Elias när han sa att den kristne ”haltar på båda benen”, eftersom han "inte vet vad han vill”. För att förstå detta måste man komma ihåg att Jesus sa att "den första ska bli de sista och de sista de första", vilket betyder att "den som tror sig eller som är störst" måste göra till "tjänare, till en av de minsta”:

”Ur mänsklig synvinkel gör man inte en bra affär genom att välja att följa Kristus: för då måste du tjäna. Han gjorde det. Det finns tre saker, tre steg som tar oss bort från Jesus: rikedom, fåfänga och stolthet. Det är därför som rikedomarna är så farliga, för de leder dig direkt till fåfängan, och du tror dig vara viktig. Och när du tror att du är viktigt, blir du stolt och går förlorad.”

Den väg som Herren visar på är den att frigöra sig och avstå, som han gjorde: "Den som är först bland er ska vara allas tjänare." Det tog Jesus mycket arbete att förklara detta för sina lärjungar, för de förstod inte. Även vi måste be honom att lära oss vägen till denna insikt, lära oss att tjäna. Lära oss att vara ödmjuka. Kunskapen att tjäna våra bröder och systrar i kyrkan."

"Det är sorgligt att se kristna, både en lekman eller en biskop eller en präst, som vill följa både Jesus och det världsliga. Detta är en kontra -vittnesbörd med motsatt resultat och leder folk bort från Jesus. Låt oss begrunda Petri ord ”Herre vi har lämnat allt, vad får vi i gengäld?” … och Jesu svar "att bli lika honom". Det är inte dåligt som lön, att bli lik Jesus!”, avslutade påven