Bikt, biktspegel och biktordning

Hämtat ur Katolsk bönebok, utgiven av Catholica, 2012. 

BIKTEN

Aldrig är Jesus så nära oss som i eukaristin. Men vi är alla svaga och sårade av syndens verklighet. Vi drar oss undan och sluter oss inom oss själva. därför behöver vi omvändelse. Vi måste börja om på nytt.
I bikten, försoningens sakrament, får vi Guds förlåtelse för allt vad vi brutit. Kyrkan får förmedla denna pånyttfödelsens gåva till oss. När vi genom dödssynd avlägsnat oss från Gud, måste vi gå till bikt för att åter kunna gå till kommunion. Annars riskerar vi att göra oss skyldiga till blasfemisk kommunion, till hädelse. Men genom absolutionen renas vi från all vår synd och vår kommunion, vår gemenskap med Gud i Kristus förnyas. Vår bön föryngras!

FÖRBEREDELSEBÖN

Kom helige Ande in i min själ. 
Upplys mitt sinne så att jag vet av mina synder som jag skall bikta och giv din nåd att bekänna dem helt och fullt, ödmjukt och med ett ångerfullt hjärta. Hjälp mig att fast besluta mig för att inte göra dem igen. Heliga jungfru, min frälsares moder, bed för mig att jag med din Sons lidande och död skall vinna nåden att göra en bra bikt. 
Alla ni saliga änglar och helgon, bed för mig syndare, att jag ska göra bättring och att mitt hjärta alltid förblir förenat med vår Herre Jesu hjärta i evig kärlek.

BIKTSPEGEL

Förbered dig för bikten genom att tänka igenom dina synder och göra en fast föresats att med Guds hjälp inte synda igen:

* Första budet
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Har jag misslyckats med att älska Gud, att sätta honom först i livet, att tacka honom, lita på honom, älska honom såsom han förtjänar? Har jag tvivlat på eller förnekat tron? Slarvar jag med mina böner? Har jag varje dag gett Gud tid i bön? Har jag varit involverad magiska övningar såsom spådom, andeframkallelse, det ockulta?

* Andra budet
Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn.
Har jag förbannat någon eller svurit? Önskat ont över någon? Har jag använt Guds namn utan eftertanke, slarvigt, som hädelse? Har jag använt "fula ord" eller dåliga skämt. Har jag vanhelgat någon eller något?

* Tredje budet
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Har jag medvetet missat den heliga mässan på söndagar eller helgdagar? Har jag kommit för sent till mässan eller lämnat den för tidigt utan ett bra skäl? Har jag underlåtit att ta emot den heliga kommunionen åtminstone en gång per år vid Påsktiden? Har jag tagit emot kommunoinen medveten om en allvarlig synd? Har jag underlåtit att bikta mig en gång per år? Ljög jag eller dolde jag medvetet någonting för prästen i någon av mina tidigare bikter? Har jag i onödan arbetat på Herrens dag? Har jag underlåtit att försöka göra Herrens dag till en familjedag och dag av vila?

* Fjärde budet
Visa aktning för din far och din mor
Har jag hedrat och lytt mina föräldrar, respekterat mina syskon? Har jag visat omsorg om mina föräldrar? Respekterat andra som har att bestämma över mig? Har jag låtit bli att hjälpa till hemma eller struntat i att tillbringa tid med familjen? Har jag försummat min man/ hustru eller mina barn? Har jag varit ett gott exempel i tron? Har jag brytt mig om mina sjuka och åldrande släktingar? 

* Femte budet
Du skall inte dräpa
Har jag odlat ilska och avundsjuka? Har jag behållit hat i mitt hjärta? Har jag slagit eller skadat någon? Har jag skadat mig själv? Föregått med dåliga exempel eller förlett andra till synd? Har jag missbrukat alkohol eller andra droger? Undviker jag frosseri? Har jag gjort abort eller på något vis tillåtit eller uppmuntrat till abort? Har jag övervägt självmord? Har jag övervägt sterilisering? 

* Sjätte budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott. 
Lever jag kyskt enligt min ställning i livet (som gift, ensamstående, präst eller ordensfolk)?  
Har jag visat andra personer respekt, eller har jag behandlat dem som objekt, i tanke eller handling.? Har jag underhållit orena (okyska) blickar? Har jag klätt mig eller agerat utmanande? Har jag tittat på pornografi, i böcker, tidningar, filmer eller på internet? Är jag skyldig till masturbation (onani)? Undviker jag att hamna i situationer, med en person jag finner attraktiv, som kan leda till synd? Passionerade kyssar? Syndfulla beröringar?  Har jag haft utomäktenskaplig sex? Är jag öppen för livet i mitt äktenskap, har jag använt preventivmedel? Inser jag att barn är en gåva från Gud, och att jag därmed inte har rätt att ta till omoraliska behandlingar för att uppnå graviditet?

* Sjunde budet
Du skall inte stjäla. 
Har jag stulit det som inte är mitt? Gav jag tillbaka eller kompenserade jag för det jag stulit? Har jag fuskat med läxor eller prov? Har jag slösat tid på jobbet eller i skolan? Har jag ägnat mig åt skadegörelse? Undviker jag slöhet och sysslolöshet? Ägnar jag mig åt spel på ett ansvarslöst sätt? Är jag generös mot de behövande?

* Åttonde budet
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Har jag ljugit eller skvallrat? Talat illa om någon, eller förtalat någon? Talar jag alltid sanning? Har jag, utan allvarlig skäl, avslöjat hemligheter som skulle förbli konfidentiella? Är jag kritisk, negativ eller obarmhärtig i mitt tal?

* Nionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hustru.
Har jag medvetet underhållit orena tankar? Har jag uppmuntrat dem genom att fortsätta att stirra, genom nyfikenhet eller okyskt prat? Har jag underhållit att kontrollera min fantasi eller lust efter andra människor?

* Tionde budet
Du skall inte ha begär till något som tillhör din nästa. 
Är jag girig eller självisk? Är jag avundsjuk över vad andra har? Är jag missunnsam mot andra för att de har vad jag inte kan ha? Är jag lynnig och dyster? Arbetar, studerar och håller jag mig aktiv för att undvika dagdrömmeri? Har jag satt mitt hjärtas hopp till jordiska ting eller till himmelska skatter? Intar materiella saker en viktig plats i mitt liv? Litar jag på att Gud kommer att se till mina andliga och materiella behov? 

AKT AV ÅNGER

Min Herre och min Gud! Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder, eftersom jag därigenom gjort mig skyldig till ditt rättvisa straff både i denna och i den tillkommande världen. Framförallt ångrar jag dem eftersom jag genom mina synder har förolämpat dig, min himmelske Fader, det högsta, fullkomligaste goda, som är värd all kärlek. Jag avskyr alla mina synder och fattar den uppriktiga föresatsen att bättra mig och inte synda mer. Ge mig, o Gud, din nåd för att klara detta! 

ORDNING FÖR BIKT

Prästen och den biktande gör korstecknet och säger:
P/BK: I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

Prästen uppmanar den biktande att förtrösta på Guds barmhärtighet, t.ex. genom följande ord:
P: Gud har givit oss sitt ljus. Må du inse och bekänna din synd och så erfara hans barmhärtighet. 
BK: Amen

Därefter kan den biktande inleda sin syndabekännelse med följande (eller några andra) ord:
BK: Jag bekänner inför Gud allsmäktig och dig fader, att jag har syndat mycket i tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Detta i min skuld, min stora skuld. Min senaste bikt var...

Den biktande bekänner sina synder.

Den biktande avslutar sin syndabekännelse med följande (eller andra) ord:
BK: Herre, rena mig från all min synd och förlåt allt vad jag har brutit. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och giv mig på nytt en frimodig ande.

eller
BK: Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare!

Prästen säger några ord av förmaning, råd och uppmuntran samt anger en lämplig bot. 

Prästen ger avlösningen:
P: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död  och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndarnas förlåtelse. Han give dig genom sin Kyrkas förmedling förlåtelse och frid. 
- Och jag avlöser dig från dina synder i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, 
BK: Amen.
P: Tacka Herren ty han är god.
BK: Ty hans nåd varar i evighet. 
P: Vår Herres Jesu Kristi lidande, den saliga Jungfrun Marias och alla helgons förbön, allt gott du har lidit blive dig till läkedom för synden, tillväxt i nåden och det eviga livets lön. Amen. 

Till slut säger prästen:
P: Herren har förlåtit dig. Gå i frid. 
BK: Gud, jag tackar dig.

TACKSÄGELSE EFTER BIKT

Min Gud och Herre, jag tackar dig av hela mitt hjärta för den stora nåden att jag fått att gå till bikt och fått förlåtelse för mina synder. Hjälp mig att hålla mina föresatser. Jesus, du som älskat mig och dött på korset för att frälsa mig från synd och den eviga fördömelsen, hjälp mig att bli en bättre människa och din sanna lärjunge. Lär mig att älska dig av hela mitt hjärta nu och i all evighet. Jag ber dig, allsmäktige Gud, låt mig genom fasta mättas med din nåd och genom avhållsamhet bli starkare än min själs alla fiender.

BÖN FÖR PRÄSTEN SOM HÖRDE MIN BIKT

Herre Jesus Kristus, jag ber dig att välsigna din tjänare, som nu, i ditt namn, har förmedlat åt mig din förlåtelse och nåd. Hjälp mig att komma ihåg hans goda råd och andliga vägledning och att troget utföra den bot som han på ditt uppdrag har ålagt mig. Skänk honom din nåd och kärlek, så att hans egen själ får ny kraft till att troget tjäna dig. Låt honom en dag få träda in med glädje i ditt himmelska rike, för att få jubla inför ditt arbete. Du som lever och råder med Fadern och den Helige Ande, i en enhet, i all evighet.

BOT

Utför boten som prästen har givit utan dröjsmål och med hängivelse. Även om det är tillåtet att ta emot den heliga kommunionen innan du har utfört din bot, så är det tillrådligt att göra den så snart som möjligt.