Änglarnas hierarki och uppdrag

Hej alla! :)

Jag bjuder er till att läsa lite om änglar. Det finns mycket skrivet om dem, men jag tänkte ändå testa på en liten serie kring hur vi ser på änglar. Här nedan kommer det första avsnittet där ni kan läsa om änglarnas: etymologi (språkhistoriska ursprung), antal, funktion och ordning.

Genom hela bibeln möter vi änglar. Vid varje mässa påminns vi om dem. Under syndabekännelsen ber vi "Guds änglar och helgon" att be för oss. De bär fram våra böner inför Guds tron i himlen. Vid varje högmässa hör vi änglarnas lovsång Gloria - Ära vare Gud i höjden. Rökelsen påminner om änglarnas roll och deras närvaro. I trosbekännelsen påminns vi om att Gud har skapat "allt vad är synligt och osynligt ". Till den osynliga världen hör änglarna, andliga väsen med förnuft och fri vilja. Oräkneliga skaror till Guds och Kristi tjänst, för att medverka i kampen mot det onda och visa oss vägen till livet. 

I Hebreerbrevet kallas de för "andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen" (Hebr 1:14). När mässan når sin höjdpunkt är änglarna samlade kring altaret i tillbedjan. 

Men vilka är dem?  Ibland får jag höra att det är endast barn som tror på änglar, och vi som vuxna ska ju inte ägna oss åt sånt. Många förnekar deras existens och pratar istället om ”energi”, ”öde” eller ”kosmiska makter”.

Varifrån kommer ordet ängel?
En av de äldsta uttrycken för ”en ängel” kommer ifrån staropersiska Angaros - budbärare eller Angiras - Guds ande. 

Lite överkurs: den grekiska termen άggelos översätts till det hebreiska םלאןְ (mal`ak) - som betyder gudomlig budbärare eller sändebud som skickas till att förmedla budskapet eller uppfylla en uppgift. Termen i sin tur motsvarar det latinska ordet angelus.

Så, ängel är en Guds budbärare, sändebud. Dem är personliga varelser skapade av Gud, immateriellt (något som inte är av materia), som medlar mellan Gud och människan. Dem är rationella och fria, mer perfekta än en människa. De bedriver och förklarar Guds vilja (se KKK 330-332).

Änglarnas antal, funktion och ordning
Det är svårt att säga hur många är änglar det finns. I Bibeln står det  ”Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom.” (Dan 7:10). Det totala antalet änglar överskrider troligtvis det totala antalet människor som levt och någonsin kommer att leva.

När vi läser i Bibeln, ser vi att änglarna alltid agerar enligt Guds ordning (Tb 12,17-22; Ps 103,20-21), dem hjälper (1Mos 32,34; 33,2; 2 Mach 11,6-10; Ba 6,6; Dan 10,9-21), övervakar och förebådar födelsen av viktiga personer (1 Mos 16,7-11; 18,2; 3 Mos 13,3-21). De står vid porten till Paradiset (1 Mos 3,24). Detta innebär också att deras funktion är att förmedla och förstärka mänskliga böner till Gud (Dom 6,11-23, 5,1 Hi, 33,23-24). Den viktigaste funktionen som änglarna har i Nya testamentet är deras uppdrag gentemot Kristus i de viktiga ögonblicken under hans jordiska liv. Vi ser dem vid Bebådelsen (Luk 2:14). Vi ser änglarna vid Jesu barndom, när ängeln hjälper Josef att förstå hans roll och varför barnet skulle kallas Jesus (Matt 1:20).

De olika namnen som man använder i Bibeln när man beskriver änglar, tyder på att finns änglar av olika rank. En närmare okänd munk, Pseudo-Dionysios (som levde runt 400-500-talet), fann utifrån bibliska källor, att änglarnas skara har sin egen ordning: det högsta, mellersta och lägsta.

Vidare skrev Pseudo-Dionysius Areopagiten att änglarnas världen består av tre triader med tre körer vardera. :
• Första triaden består av: 
- Seraphim eller Serafer (Jes 6, 2), 
- Kerubim eller Keruber (1 Mos 3, 24, Jes 37, 16, Hes 10, 3), 
- Troner (Kol  1, 16); kontemplerar  Guds härlighet.

• Andra triaden består av: 
- Herravälden (Kol 1, 16) - utför Guds order; 
- Krafter (Ef 1: 20-21) - förstår vad som händer mellan väsen och handling i varje varelse; 
- Furstedömen (Kol 1, 16)

• Tredje triaden består av: 
- Makter (Kol 1, 16) som hjälp i förvaltningen; 
- Ärkeänglar (2 Tess 4, 15); 
- Skyddsänglar (Rom 8, 38) – hjälper människor

Påven Gregorius den store efter små ändringar accepterade Pseudo-Dionysius hierarkiska fördelning.

Tack vare påve Gregorius kan vi säga att: 
Änglar - är föregångare 
Ärkeänglar - förebådar människors viktigaste händelser
Krafter - förmedlar mirakel
Furstedömen - har makt över dina motståndare
Makter – ordnar dem som vårdar människor
Herravälden- tillber Gud 
Tronänglar - är ett slags armé 
Kerubim - är fulla av kunskap 
Seraphim – brinner av kärlek inför Guds ansikte.

Av de sju ärkeänglar som nämns i Tobit 12:15 finns endast tre namn omnämnda i Bibeln: Mikael, Gabriel och Rafael. Kyrkan har genom tiderna varit återhållsam med att namnge andra änglar.

Den 2 oktober firar vi skyddsänglarnas minnesdag. Kom ihåg dem som hjälper oss varje stund, som skyddar oss från djävulens snaror och allt ont. Tacka din skyddsängel på den dagen. Kom ihåg honom, han behöver det.