Konfirmationen gör oss till försvarare av tron

Under onsdagsaudiensen förra veckan fortsatte påven med sin serie katekes om Kyrkans sju sakrament. Han talade då om konfirmationen, som tillsammans med dopet och eukaristin utgör den kristna initationens sakrament. Till utgångspunkt för sin katekes tog påven Luk 4, där Jesus läser ur profeten Jesajas bok, i synagogan: "Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga".

Påven sade att i konfirmationens sakrament tar vi emot just smörjelsen med helig krisma och får så den Helige Andes gåva att alltmer inrikta våra liv mot Kristus. Konfirmationen - ordet betyder ju bekräftelse - vill just bekräfta att detta betyder delaktighet i Kristi dagliga mission. 

Därför, sade påven, "tar vi emot Andens sju gåvor som är vishet, förstånd, råd, styrka, insikt, Gudsdyrkan och Gudsfruktan, vilka på ett fördjupat och fulländat sätt gör oss till levande vittnen för evangeliet. I ord och handling. Det betyder att vi ska ge vidare detta glädjebudskap till de fattiga, och att var och en av oss har att verka för trons utbredning och trons försvar.”