Vad är avlat?

En avlat är något personligt som erhålls genom man utför vissa botgörings handlingar eller ber böner med intentionen att få Guds nåd. Genom nåden kortar man ner sin egen eller någon annans tid i skärselden. För att kunna få avlat finns det ett par kriterier som måste uppfyllas, dvs att man utför de föreskrivna andliga övningarna och sedan uppfyller de sedvanliga villkoren. Det man behöver göra förutom att vilja få avlat är att gå till bikt, ta emot kommunionen, be för påvens böneämnen och ta avstånd ifrån alla synder, även de allra minsta (man kan ju alltid försöka).
Exempel på de andliga övningarna som ger avlat är att be rosenkransen, göra en pilgrimsfärd och be vissa specifika böner. Det är även viktigt att offra, känna smärta som när man ber på knä och skänka pengar till dem fattiga. Avlatsbön "Låt oss be enligt den helige faderns intentioner för kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten." Exempel på andra böner är: Den apostoliska trosbekännelsen, Fader vår, Ära vare fadern, en Maria devotion (t.ex. Var hälsad Maria eller någon av Fatimabönerna).
Man bör också besöka en kyrkogård och be för att de avlidnas själar ska få vila i frid. På min senaste pilgrimsresa som var en resa i den obefläckade Marias fotspår lärde jag mig jättemycket och började förstå vad detta med avlat innebär. Jag tycker att det är något katoliker bör ta del av och lära sig mer om, eftersom det inte bara ger oss en väg att komma närmare vår Jungfru, utan framförallt hjälper oss att komma närmare Gud.