Är religiösa personer dumma?


Aftonbladets mest delade artikel idag sammanfattar kort en meta-analys av Zuckerman, Silberman och Hall (2013), som hävdar att det råder ett negativt samband mellan intelligens och religiositet (med andra ord - ju högre intelligens en person har, desto mindre religiös tenderar den personen att vara). Psykologerna som utförde analysen studerade resultaten från 63 studier utförda mellan åren 1928 till 2012, varav 53 visade på en negativ korrelation mellan IQ och religiositet. 


Zuckerman, Silberman och Halls artikel hyllas och delas flitigt på ateistiska hemsidor, där man nu anser sig ha vetenskaplig belägg för att se på troende personer som dumma eller åtminstone dummare än sina ateistiska kollegor vad gäller förmåga till att resonera, planera, problemlösning, abstrakt tänkande samt förståelse av komplexa problem. 

Det många "intelligenta" bloggande ateister och tyvärr även journalister missar att göra mitt i sin glädjeyra är ironiskt nog att kritiskt förhålla sig till artikeln, något som vetenskaplig praxis kräver. 

Här är några svagheter som man snabbt upptäcker när man läser Zuckerman, Silberman och Hall (2013) artikel: 
  • Studieförfattarna använder sig av termen intelligens när de förklarar syftet med sin metastudie - detta är problematiskt då intelligens är en väldigt omfattande term där det än idag råder hetsiga diskussioner kring. Även om Zuckerman, Silberman och Hall senare förklarar närmare just vilka kognitiva egenskaper de vill studera leder deras ordval till att studien blir missvisande. Utöver detta är IQ - tester utvecklade och anpassade till västerländska samhällen, och bör därmed inte generaliseras till gälla hela världens befolkning.
  • Inom psykologiforskning är det rekommenderat att inte använda gamla artiklar då forskningsmetodiken samt terminologin ändras över tid. Ovannämnda forskare har använt sig av några studier som är snart 100 år gamla, och vars relevans därmed kan tyckas tveksam när applicerad i modern forskning.
  • De två artiklar i metaanalysen där man fann "en god" negativ korrelation mellan IQ och nivå av religiositet hade deltagarna extremt hög IQ (ex. 140 resp. 135) vilket är rätt ovanligt. Dessutom har det lyfts fram att det kan råda bakomliggande faktorer till varför just dessa deltagare inte betraktade sig själva som särskilt troende, däribland ateistisk  uppfostran. 
  • Även om nu allt skulle stämma så består populationen i metastudien till 87% av deltagare från USA, England och Kanada, där de flesta religiösa tillhör grenar ur protestantismen. Det kan därför inte generaliseras till andra kristna (katoliker och ortodoxa) eller protestanter i andra länder.
Det finns fler frågor kring artikeln som tål att diskuteras men andra har hunnit dit före som Askhat och Aretakis. =)

Utöver den ovannämnda kritiken bör det lyftas fram att tidigare undersökningar från bl.a. Gallup visat på att de mest religiöst aktiva är kvinnor i övre medelåldern, med migrationsbakgrund, låg utbildning och lågt "värde" på arbetsmarknaden samt i samhället. Detta är något att glädjas åt ur Kyrkans perspektiv då det innebär att Hon öppe† omfamnar de förföljda och utsatta i samhället. Den kristna trons centrala tema är själva passionsberättelsen d.v.s. Jesu korsfästelse, en berättelse om en oskyldigt förföljd, något som dessa kvinnor självklart kan identifiera sig med och känna igen sig i. Marginaliserade grupper och individer kommer det alltid att finnas många av i kyrkan då kristendomen tillhör förlorarna - och Gud står alltid på förlorarnas sida. 

Med det sagt får man inte glömma något som vi i Sverige gärna blundar ögonen för, nämligen att man kan tacka den Katolska kyrkan för otaliga upptäckter och uppfinningar. Ni kan läsa mer om det via länkarna nedan: 


Man kan fråga sig syftet med en sådan här undersökning. Hade frågan gällt någon annan grupp i samhället som t.ex. intelligensskillnader mellan olika etniciteter eller mer uttryckligen mellan kön hade det viftats bort som rasistiskt eller sexistiskt strunt med en agenda bakom sig. Det verkar inte ha gått upp för folk att en liknande agenda verkar finnas bakom denna meta-analys. Hade en nazistiskt gruppering kommit med en sådan frågeställning och kopplat det till etnicitet istället för religiös tillhörighet hade median ifrågasatt syftet per ren automatik. Istället väljer Aftonbladet och andra svenska medier att nu marginalisera en hel immigrantgrupp i Sverige, framförallt svenska invandrarkvinnor genom att återge sådan forskning utan att kritiskt förhålla sig till det. 

För att sammanfatta det hela kommer din religiösa tro eller brist därav att varken göra dig smartare eller dummare - de flesta människor i väst hamnar på ca 100 poäng (+-10) på IQ tester oavsett tro. Att hävda något annat vore inte vetenskapligt.