”Jag tror på den helige Ande”
De nordiska biskoparna har skrivit en minikatekes för varje månad under Trons år. 
I maj månad diskuterar de tron på Den Helige Anden. De skriver: 

"Den helige Ande är nog den person i Treenigheten som många tycker att det är svårt att
förhålla sig till, förstå och förklara." 


"Om vi känner oss förtrogna med Gud Fadern och Gud Sonen, så kan vi tacka den helige
Ande för att vi gör det. ”Ingen kan säga: ’Jesus är herre’, om han inte är fylld av den helige
Ande” ( 1 Kor. 12:3b). Jesus lovade att den helige Ande skulle undervisa lärjungarna om
allt och påminna dem om allt som han hade sagt till dem (jfr Joh. 14:26). Han sade också
att han ännu hade mycket att säga till lärjungarna, som de inte nu genast kunde ta till sig;
Sanningens Ande, som skulle komma, skulle vägleda dem till hela sanningen (jfr Joh.
16:13).
Den helige Ande är alltså den som vill få oss att lära känna Gud. Ändå är den helige
Ande inte någon som kommer utifrån för att ge oss denna insikt. Han är nära förbunden
med de två andra personerna i Treenigheten. När vi i den nicenska trosbekännelsen säger
att den helige Ande utgår från Fadern och Sonen, ger vi uttryck för att kärleken mellan
dessa två är så stark att den visar sig som en självständig person, oskiljaktig från dem,
men med en egen identitet."

Läs hela minikatekesen här.